klachtenprocedure training

Klachtenprocedure

 

De Levensboom Delft hecht veel waarde aan het bieden kwaliteit. Na iedere door ons gegeven training, verzoeken wij je dan ook feedback te geven op de door ons gegeven scholing. Door middel van een mondelinge én een schriftelijke evaluatie willen wij cursussen verbeteren en nog beter aansluiten op jouw behoeften.

Mocht je dan ook zaken tegenkomen, die niet voldoen aan jouw verwachtingen of behoeften, dan vernemen wij dit graag. Slechts dan stel je ons ook in staat, samen met jou, te zoeken naar een oplossing. 

Mocht er een klacht zijn, zal deze behandeld worden volgens onderstaande procedure.

 

Begripsomschrijving

Klacht
Onder klacht wordt verstaan: iedere melding van een cursist van De Levensboom Delft waaruit blijkt dat niet aan diens verwachting is voldaan en die niet het karakter heeft van een snel te verhelpen misverstand of gebrek aan informatie. 

Klager
Cursist van De Levensboom Delft

Klachtenprocedure
De door De Levensboom Delft gehanteerde procedure voor de behandeling van klachten, weergegeven in dit document.

Klachtverantwoordelijke
De door De Levensboom Delft aangewezene die de klacht behandelt: Pauline Stadhouders, orthopedagoge en eigenaar van De Levensboom Delft.

 

Klachten

 • Klachten kunnen schriftelijk via het adres:

Nieuwe Plantage 28

2611 XJ Delft

of via elektronische communicatie ingediend worden bij De Levensboom Delft, zie hiervoor onder het menu

“Contact” op www.delevensboomdelft.nl;

 • Alle klachten dienen door beide partijen vertrouwelijk worden behandeld;
 • De klacht wordt in behandeling genomen door de klachtverantwoordelijke. De klachtverantwoordelijke bevestigt binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht, schriftelijk aan de klager dat de klacht in behandeling is genomen;
 • Indien de klachtverantwoordelijke, na bestudering van de klacht, nadere informatie nodig heeft, dan wordt deze informatie bij de klager, trainer of andere betrokkenen opgevraagd;
 • De klacht wordt in ieder geval binnen één maand na ontvangst afgehandeld. Indien afhandeling binnen één maand niet realistisch is, dan wordt de klager geïnformeerd over de voortgang van de procedure;
 • De klachtverantwoordelijke neemt na bestudering van het dossier contact met de klager op om tot een bevredigende oplossing te komen. Dit kan, afhankelijk van de aard van de klacht, telefonisch, schriftelijk of via elektronische weg geschieden;
 • Na afronding van de klacht ontvangt de klager in ieder geval een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure;
 • Mocht er na de uitspraak geen overeenstemming bereikt zijn, dan kunnen partijen gebruik maken van de geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl). Uitspraak zal dan voor beide partijen bindend zin;
 • De dossiers betreffende ingediende klachten worden minimaal 24 maanden na datum indiening bewaard.

 

Doelstellingen

De doelstellingen van de klachtenregeling zijn:

 • Klachten van cursisten van De Levensboom Delft binnen een redelijke termijn af te handelen;
 • Klachten worden vertrouwelijk behandeld;
 • Oorzaken van klachten van opdrachtgevers van De Levensboom Delft vast te stellen en te analyseren, om zo de kwaliteit van de dienstverlening van De Levensboom Delft te verbeteren;
 • Behoud en verbetering van de relatie met de opdrachtgever van De Levensboom Delft door een juiste en constructieve afhandeling van de klacht.